เนื้อหาในตอนนี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย??? 2558
เวลาในประเทศไท?

งานวิจัยและนวัตกรรม

จีเนีย มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการปฏิสนธินอกร่างกาย และการตรวจ พันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนย้ายกลับ การร่วมมือกันระหว่าง จีเนีย กับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากชาวไทย นำมาซึ่งประโยชน์ในการรักษาภาวะมีบุตรยากและความผิดปกติทางพันธุกรรม ที่ ศูนย์ซูพีเรีย เออาร์ที ด้วย

เทคโนโลยี ที่เราพัฒนาการเลี้ยงตัวอ่อนให้ถึงระยะบลาสโตซิสต์และย้ายตัวอ่อนในระยะนี้ กลับสู่มารดาต้องอาศัย การตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการย้ายกลับ ซึ่งจากงานวิจัยของเราพบว่าสามารถเพิ่มอัตราเด็กคลอดปลอดภัยโดยทั่วไป และนำไปสู่เป้าหมายที่จะช่วยให้คุณได้บุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์จากการช่วยการ เจริญพันธุ์

เทคโนโลยีล่าสุด (Latest technologies)

เทคโนโลยีล่าสุดที่เราใช้ต่อไปนี้ ส่วนใหญ่มาจากการวิจัยและพัฒนาของเรา

incubator

ตู้เลี้ยงตัวอ่อน (Incubators)

ห้องปฏิบัติการของเราทันสมัย ที่สุดในโลก จีเนียได้พัฒนาตู้เลี้ยงตัวอ่อนขนาดเล็ก ที่เป็นการปฏิวัติอัตราการตั้งครรภ์ได้ ตู้เลี้ยงตัวอ่อนขนาดเล็กนี้จะมีสภาพแวดล้อมภายในตู้ เหมือนสภาพภายในท่อนำไข่ของผู้หญิงคือให้มีออกซิเจนในระดับต่ำ และมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของตัวอ่อน

 

 

culture

น้ำยาเลี้ยงตัวอ่อน (Culture media)

ภายในตู้เลี้ยงตัวอ่อน ตัวอ่อนสามารถเจริญได้ในของเหลวที่เป็นน้ำยาสำหรับเลี้ยงตัวอ่อน คุณภาพของน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่สำหรับการปฏิสนธิ นอกร่างกาย เราจึงเลือกใช้น้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนที่พัฒนาโดยจีเนีย ซึ่งได้รับการยอมรับจากกว่า 45 ประเทศทั่วโลก

blastocyst

การเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst culture)

จีเนีย เป็นผู้นำของโลกในเรื่องการย้ายกลับตัวอ่อนในระยะวันที่5 หรือเรียกว่าระยะบลาสโตซิสต์ เป็นเทคนิกที่เลี้ยงตัวอ่อนนอกร่างกายนานกว่าปกติเล็กน้อยก่อนการย้ายกลับ เข้าโพรงมดลูกของมารดา เพื่อเราจะได้มีโอกาสเลือกตัวอ่อนที่พัฒนาดีที่สุด ซึ่งเป็นการปฏิวัติอัตราการเด็กคลอดปลอดภัยได้เช่นกัน

 

blastocyst-biopsy

การวินิจฉัยพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการย้ายกลับ (Pre-implantation genetic diagnosis: PGD)

เรา เป็นหนึ่งในไม่กี่ศูนย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สามารถตรวจพันธุกรรมผิด ปกติของตัวอ่อนก่อนย้ายกลับได้สำเร็จ พีจีดี ช่วยให้เราเลือกตัวอ่อนที่ดีเพื่อย้ายกลับเข้าโพรงมดลูกหลังจากทราบผลการ วิเคราะห์ของพันธุกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติทางพันธุกรรมที่จะเกิดขึ้นกับทารก การตรวจนี้ช่วยเพิ่มทั้งโอกาสของการตั้งครรภ์ทารกปกติและโอกาสที่ทารกจะ เจริญเติบโตไปจนถึงระยะคลอด

 

cryo

การเก็บตัวอ่อนแช่แข็ง (Frozen embryo storage)

เราสามารถ เก็บตัวอ่อนโดยการแช่แข็งตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์ ที่เหลือจากการย้ายกลับ การแช่แข็งตัวอ่อนไว้ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้อีกจากการกระตุ้นไข่รอบ แรก

โปรดระลึกเสมอว่า อาจมีตัวอ่อนบางตัวที่ไม่สามารถแช่แข็งได้

เทคโนโลยี การแช่แข็งตัวอ่อน ที่ใช้ในศูนย์ซูพีเรีย เออาร์ที เป็นวิธีที่ทันสมัยที่สุดคือ วิทริฟิเคชั่น (Vitrification) เป็นทางเลือกใหม่ที่แตกต่างจากวิธีดั้งเดิมที่ค่อยๆลดอุณหภูมิลงอย่างช้าๆ วิทริฟิเคชั่นเป็นเทคนิกที่ลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเลี่ยงการเกิดผลึกน้ำแข็งที่จะทำลายเซลล์ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ได้ ทำให้เพิ่มอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนแช่แข็ง และเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ในรอบที่ย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง

 

Select Language

© 2007 Superior A.R.T. 1126/2 Vanit Building II, Lobby Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400