Doctor Knowledge Sharing 2019

Vietnam (2019-11-05)

Shanghai (2019 05 22-24)

Eshre2019 (2019 06 23-26)

Kunming (2019-07)

VMMC Hanoi (2019-01-03)

NYC IVF (2019-09-19)

Chengdu China, BIT_s 7th international Congress (2019-09-27)

Doctor Knowledge Sharing 2018

Merck (2018-02-03)

Xiamen (2018-03-18)

Chongging (2018-03-24)

Hangzhou (2018-05-20)

Ganzhou (2018-06-29)

Qingdao (2018-11-09)

CoGI London (2018-11-22)

Instar Kolkata (2018-12-01)

Doctor Knowledge Sharing 2017

The Best of ASRM _ ESHRE, Paris (2017-02-24)

Qingdao, China (2017-03-04)

Merck Expert Meeting, KualaLumper (2017-04-02)

Xiamen, China (2017-04-23)

Doctor Knowledge Sharing 2016

Hochimin Vietnam (2016-05-16)

Hanoi Vietnam (2016-08-19)

Uyxing China (2016-11-26)